In August, AVCF has sponsored masks and syringes for medical centers, hospitals and communities in Vietnam.

 • District 6 Hospital: 5,000 masks
 • District 6 Medical Center: 5,000 masks
 • Ho Chi Minh City Center for Disease Control (HCDC): 10,000 masks
 • People’s Committee of District 11: 7,000 masks
 • Hoc Mon Covid Treatment Hospital: 10,000 masks
 • Trung Vuong Hospital: 15 electric injection pumps and 10,000 masks
 • An Binh Hospital: 15 electric injection pumps and 5,000 maskss
 • District 11 Covid Treatment Hospital: 5 eletric injection pumps
 • 115 People’s Hospital: 10.000 masks
 • Tay Ninh Hospital: 20.000 masks
 • Tu Du Hospital: 10.000 masks
 • Red Cross: 3.000 masks
 • Tay Ninh Journalists Association: 5.000 masks

Vietnamese translation

Trong tháng 88, AVCF đã tài trợ khẩu trang và máy bơm tiêm cho các trung tâm y tế, bệnh viện và uỷ ban ở Việt Nam.

 • Bệnh viện Quận 6: 5,000 khẩu trang
 • Trung tâm y tế Quận 6: 5,000 khẩu trang
 • Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC): 10,000 khẩu trang
 • Ủy ban nhân dân Quận 11: 7,000 khẩu trang
 • Bệnh viện điều trị covid Hốc Môn: 10.000 khẩu trang
 • Bệnh viện Trưng Vương: 15 máy bơm tiêm điện và 10,000 khẩu trang
 • Bệnh Viện An Bình: 15 máy bơm tiêm + 5000 khẩu trang
 • Bệnh viện điều trị covid Quận 11: 05 máy bơm tiêm 
 • Bệnh viện nhân dân 115: 10.000 khẩu trang
 • Bệnh viện Tây Ninh: 20.000 khẩu trang
 • Bệnh viện Từ Dũ: 10.000 khẩu trang
 • Hội chữ thập đỏ TPHCM: 3.000 khẩu trang (2 lần)
 • Hội nhà báo Tây Ninh: 5.000 khẩu trang

Thông tin báo:

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/tang-100-nghin-khau-trang-y-te-cho-tuyen-dau-chong-dich-661768/

https://baotayninh.vn/tang-30-000-khau-trang-cho-luc-luong-tuyen-dau-phong-chong-dich-a136259.html?gidzl=D4BKE9O_LaizNT8zb2TMH3nSr3I88L5085g0EDmdK44aM8HbZI8957HNYs68ULmH95QFD3cQJBL0dpvHIG